• Objektif

  Dasar Teknologi Hijau Kebangsaan merangkumi unsur-unsur ekonomi, alam sekitar dan sosial, seperti yang digariskan oleh lima (5) objektif berikut:

  • untuk menyelaraskan pertumbuhan teknologi hijau dan meningkatkan sumbangan teknologi hijau kepada ekonomi negara;
  • untuk memudahkan pertumbuhan industri teknologi hijau dan meningkatkan sumbangan kepada ekonomi negara;
  • untuk meningkatkan keupayaan inovasi dalam pembangunan teknologi hijau dan meningkatkan daya saing dalam teknologi hijau di peringkat antarabangsa;
  • untuk memastikan pembangunan mampan dan pemuliharaan alam sekitar untuk generasi akan datang; dan
  • untuk meningkatkan kesedaran dan pendidikan masyarakat terhadap teknologi hijau untuk menggalakkan penggunaan teknologi hijau secara meluas.